Financiële gegevens

Geconsolideerde rekening


GECONSOLIDEERDE BALANS (EUR '000) 2016 2015
     
Vaste activa 77.345 73.332
Vlottende activa 202.725 167.365
Liquide middelen 61.875 70.819
TOTAAL ACTIVA 341.945 311.516
     
Eigen vermogen 177.626 154.211
Subsidies en voorzieningen 19.184 17.705
Schulden 145.135 139.600
TOTAAL PASSIVA 341.945 311.516
     
GECONSOLIDEERDE RESULTATEN REKENING (EUR '000) 2016 2015
     
Bedrijfsopbrengsten 261.755 217.799
Bedrijfsresultaat 17.273 23.887
AANDEEL VAN DE GROEP IN HET RESULTAAT 10.065 16.730