Financiële gegevens

Geconsolideerde rekening


GECONSOLIDEERDE BALANS (EUR '000) 2015 2014
     
Vaste activa 73.332 72.162
Vlottende activa 237.983 218.380
TOTAAL ACTIVA 311.315 290.542
     
Eigen vermogen 154.009 139.562
Subsidies en voorzieningen 17.706 17.652
Schulden 139.600 133.328
TOTAAL PASSIVA 311.315 290.542
     
GECONSOLIDEERDE RESULTATEN REKENING (EUR '000) 2015 2014
     
Opbrengsten 217.799 209.266
Bedrijfsresultaat 23.887 20.374
Current result 24.132 20.606
AANDEEL VAN DE GROEP IN HET RESULTAAT 16.730 14.016