Financiële gegevens

Geconsolideerde rekening


GECONSOLIDEERDE BALANS (EUR '000) 2017 2016
     
Vaste activa 80.833 77.345
Vlottende activa 195.130 202.725
Liquide middelen 60.913 61.875
TOTAAL ACTIVA 336.876 341.945
     
Eigen vermogen 200.604 177.626
Subsidies en voorzieningen 21.032 19.184
Schulden 115.240 145.135
TOTAAL PASSIVA 336.876 341.945
     
GECONSOLIDEERDE RESULTATEN REKENING (EUR '000) 2017 2016
     
Bedrijfsopbrengsten 285.922 261.755
Bedrijfsresultaat 36.000 17.273
AANDEEL VAN DE GROEP IN HET RESULTAAT 23.974 10.065